• dingbu1

Analýza trhu s odevmi na jogu v Číne 2020 – prieskum stavu trhu a plánovanie stratégie rozvoja

Od roku 2020 si odevný priemysel na jogu udržiava stabilný vývoj, no v dôsledku globálneho prepuknutia ochorenia COVID-19 bol čínsky odevný priemysel na jogu do určitej miery ovplyvnený. Ale s rýchlym obnovením práce a výroby v krajine sa odevný priemysel na jogu postupne vracia k rastu. Z dlhodobého hľadiska má epidémia relatívne malý vplyv na jogový odevný priemysel na obrovskom domácom trhu. V súčasnosti je hospodársky rozvoj Číny dobrý, úroveň príjmov obyvateľov sa neustále zlepšuje, čo poskytuje dobré prostredie na spotrebu na trhu pre odevný priemysel na jogu. Priemyselná politika poskytuje dobré podnikateľské prostredie pre odevný priemysel na jogu a tiež poskytuje dobrú politickú záruku pre investorov.

V posledných rokoch je z pohľadu investícií a rozvoja domáceho jogového odevného priemyslu hlavným mestom favorizovaný jogový odevný priemysel. Zo štatistických údajov investičná škála odevného priemyslu na jogu v roku 2019 dosiahla *** 100 miliónov juanov. Dá sa ukázať, že odevný priemysel na jogu má dobrú schopnosť prilákať investície.

news1

Prognóza rastu investícií v čínskom odevnom priemysle na jogu

 S neustálym rozvojom čínskej ekonomiky smerom ku kvalite sa presadzujú priemyselné inovácie. Odevný priemysel na jogu v Číne vstupuje do štádia vývoja, investície do kvalitného priemyslu sa používajú hlavne na technologické inovácie, výskum a vývoj produktov atď., súvisiace odvetvia v krátkodobom horizonte tiež zvýšia investície, aby získali väčšiu konkurencieschopnosť na trhu, čím sa získa širší trh, takže odvetvie bude pokračovať v rozširovaní rozsahu investícií, očakáva sa, že rast investícií si zachová stabilný rast.

Prognóza rastu investícií v odevnom priemysle jogy v Číne od roku 2020 do roku 2026

news2

Index koncentrácie priemyselného trhu je najčastejšie používanou metódou merania. Podľa klasifikačného štandardu stupňa priemyselnej koncentrácie amerického ekonóma Baina a japonského MitI je štruktúra priemyselného trhu zhruba rozdelená do dvoch kategórií: oligopolný typ (CR8≥40) a konkurenčný typ (CR8 < 40 %). Medzi nimi je typ oligopolu rozdelený na typ extrémne vysokého oligopolu (CR8≥70 %) a typ oligopolu s nízkou koncentráciou (40 %≤CR8 < 70 %). Kompetitívny typ sa ďalej delí na konkurenčný typ s nízkou koncentráciou (20 %≤CR8 < 40 %) a decentralizovaný konkurenčný typ (CR8 < 20 %).

Z pohľadu koncentrácie trhu s odevmi na jogu v roku 2019 je CR4 celého odvetvia **%.

Klasifikácia štruktúry trhu podľa American Bain & Company

news3

 Sieť China Report je správna správa o priemyselnej analýze, poskytovateľ správ o hĺbkovom prieskume trhu a komplexný informačný portál o odvetví svetovej skupiny. „Správa o analýze trhu s oblečením na jogu v Číne 2020 – Prieskum stavu trhu a plánovanie stratégie rozvoja“ zahŕňa najnovšie údaje o odvetví, aktuálne trhové miesta, plánovanie politík, konkurenčné spravodajstvo, prognózu trhového výhľadu, investičnú stratégiu a ďalší obsah. Viac doplnené o veľké množstvo intuitívnych grafov, ktoré pomáhajú podnikom v tomto odvetví presne pochopiť trend vývoja odvetvia, trend trhových príležitostí, správny vývoj podnikovej konkurenčnej stratégie a investičnej stratégie. Na základe smerodajných údajov zverejnených Národným štatistickým úradom, Generálnou správou ciel a Štátnym informačným centrom, ako aj terénnym prieskumom nášho centra o tomto odvetví a v kombinácii s prostredím tohto odvetvia, táto správa vykonáva prieskum a analýzu trhu. z viacerých pohľadov vrátane teórie po prax, od makro po mikro.

Je to jeden z dôležitých základov rozhodovania pre priemyselné podniky, príslušné investičné spoločnosti a vládne rezorty, aby presne pochopili trend rozvoja odvetvia, porozumeli vzoru hospodárskej súťaže v odvetví, vyhli sa prevádzkovým a investičným rizikám a urobili správne rozhodnutia o hospodárskej súťaži a investičných strategických rozhodnutiach. Táto správa je základným nástrojom na pochopenie a investovanie v tomto odvetví. Pohľad na výskum je domáca známa priemyselná informačná konzultačná spoločnosť, má tím senior expertov, v priebehu rokov bol pre tisíce podnikov, konzultantov, finančných inštitúcií, priemyselných združení, individuálnych investorov, ktorí poskytujú profesionálnu správu o odvetvovej analýze, ako sú zákaznícke kryty huawei, China petroleum, China Telecom, China building a popredné spoločnosti v tomto odvetví, ako sú HP, Disney, A boli široko uznávané zákazníkmi.

Údaje tejto výskumnej správy využívali najmä národné štatistické údaje, Generálnu colnú správu, údaje z dotazníkového prieskumu, údaje zozbierané Ministerstvom obchodu a ďalšie databázy. Medzi nimi makroekonomické údaje pochádzajú najmä z Národného štatistického úradu, niektoré priemyselné štatistické údaje pochádzajú hlavne z Národného štatistického úradu a údaje z prieskumu trhu, podnikové údaje pochádzajú najmä zo štatistickej databázy veľkých podnikov a búrz Národného úradu pre štatistiku. Štatistický úrad a údaje o cenách pochádzajú najmä z rôznych databáz monitorovania trhu. Metódy priemyselnej analýzy prijaté v tejto výskumnej správe zahŕňajú Porterovu modelovú analýzu piatich síl, SWOT analýzu a PEST analýzu na vykonanie komplexnej analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia priemyslu a analýzu súčasného trendu národnej ekonomickej situácie, trendu vývoja trhu. a aktuálne horúce miesta v odvetví prostredníctvom senior analytikov. Predpovedajte budúci smer vývoja, vznikajúce horúce miesta, priestor na trhu, technologický trend a budúcu stratégiu rozvoja odvetvia.

[Prehľad prehľadu]

Prvá kapitola: Prehľad vývoja jogového odevného priemyslu v Číne od roku 2017 do roku 2020
Prvá časť je prehľadom vývoja jogového odevného priemyslu
I. Definícia jogového odevného priemyslu
Po druhé, základné informácie o jogovom odevnom priemysle
3. Analýza vývojových charakteristík jogového odevného priemyslu
Druhou časťou je analýza dodávateľského a nadväzujúceho priemyselného reťazca čínskeho odevného priemyslu na jogu
I. Úvod do princípu modelu priemyselného reťazca
Po druhé, analýza reťazca odevného priemyslu na jogu
3. Analýza článkov priemyselného reťazca čínskeho odevného priemyslu na jogu
1. Upstream priemysel
2. Nadväzujúce odvetvia
Tretia časť: Analýza životného cyklu odevného priemyslu na jogu v Číne
I. Prehľad teórie životného cyklu jogového odevného priemyslu
Po druhé, analýza životného cyklu odevného priemyslu na jogu
Štvrtá časť jóga odevný priemysel analýza ekonomického indexu
I. Analýza zisku jogového odevného priemyslu
Po druhé, analýza ekonomického cyklu v odevnom priemysle na jogu
Po tretie, analýza priestoru s pridanou hodnotou v odevnom priemysle na jogu
Časť 5: Analýza prekážok vstupu do odevného priemyslu jogy v Číne
I. Analýza finančných bariér v odevnom priemysle na jogu
Po druhé, analýza technických bariér v odevnom priemysle na jogu
III. Analýza talentových bariér v odevnom priemysle na jogu
Iv. Analýza bariér značky v odevnom priemysle na jogu
V. Analýza ďalších prekážok v odevnom priemysle na jogu

Druhá kapitola: Analýza stavu vývoja globálneho trhu s odevmi na jogu v rokoch 2017 – 2020
Prvá časť je prehľadom vývoja globálneho odevného priemyslu na jogu
Druhou sekciou je regionálna distribúcia globálneho trhu odevného priemyslu na jogu
Tretia časť Analýza regionálneho trhu ázijského odevného priemyslu na jogu
I. Analýza súčasnej trhovej situácie ázijského odevného priemyslu na jogu
II. Analýza veľkosti trhu a trhového dopytu v ázijskom odevnom priemysle na jogu
Po tretie, analýza vyhliadok trhu ázijského odevného priemyslu na jogu
Štvrtá časť: Analýza regionálneho trhu severoamerického odevného priemyslu na jogu
1. Analýza stavu trhu severoamerického odevného priemyslu na jogu
II. Analýza veľkosti trhu a dopytu na trhu severoamerického odevného priemyslu na jogu
3. Analýza trhových perspektív severoamerického odevného priemyslu na jogu
Sekcia v Analýza trhu odevného priemyslu eu jogy
1. Analýza trhového stavu odevného priemyslu eu jogy
II. Analýza veľkosti trhu a trhového dopytu v odevnom priemysle na jogu v Eu
3. Analýza vyhliadok trhu odevného priemyslu Eu jogy
Šiesta časť: Analýza kľúčových podnikov v globálnom odevnom priemysle na jogu
Časť 7 Prognóza trendu distribúcie svetového odevného priemyslu na jogu od roku 2021 do roku 2026
Predpoveď sekcie 8 globálneho trhu s oblečením na jogu od roku 2021 do roku 2026

Tretia kapitola analyzuje vývojové prostredie Yoga odevného priemyslu v Číne
Prvá časť analýzy makroekonomického prostredia Číny
I. Analýza rastu HDP Číny
Po druhé, analýza situácie priemyselného hospodárskeho rozvoja
Analýza investícií sociálneho fixného majetku
Celkové množstvo jogového oblečenia spotrebovaného celou spoločnosťou
5. Analýza rastu príjmov obyvateľov miest a vidieka
Analýza zmien spotrebiteľských cien
Analýza situácie vývoja zahraničného obchodu
Druhá časť: Analýza prostredia politiky jogového odevného priemyslu v Číne
I. Súčasný stav regulačného systému odvetvia
Hlavné politiky a predpisy v tomto odvetví
Tretia časť: Analýza vývoja sociálneho prostredia v odevnom priemysle na jogu v Číne
1. Populačná a environmentálna analýza
2. Analýza vzdelávacieho prostredia
Analýza kultúrneho prostredia
Iv. Analýza ekologického prostredia
Po piate, analýza koncepcie spotreby

Kapitola štvrtá: Fungovanie jogového odevného priemyslu v Číne
Prvá sekcia je predstavenie rozvoja jogového odevného priemyslu v Číne
I. Prehľad vývoja odvetvia
Po druhé, analýza inovácií v odvetví
Po tretie, analýza charakteristík rozvoja priemyslu
Druhá časť je analýza veľkosti trhu odevného priemyslu Yoga v Číne
Tretia časť analýzy ponuky odevného priemyslu v Číne na jogu
Štvrtá časť analýzy dopytu v čínskom odevnom priemysle na jogu
Časť 5: Analýza rovnováhy medzi ponukou a dopytom v odevnom priemysle na jogu v Číne
Šiesta časť: Analýza trendu vývoja jogového odevného priemyslu v Číne

Piata kapitola monitorovania údajov o prevádzke odevného priemyslu v Číne
Prvá časť analýzy veľkosti odevného priemyslu v Číne na jogu
Po prvé, podniková kvantitatívna analýza štruktúry
II. Analýza veľkosti priemyselných aktív
Druhá časť čínskej výroby odevov na jogu a marketingu a analýzy nákladov
1. Obežný majetok
Po druhé, analýza príjmov z predaja
Po tretie, analýza zodpovednosti
Iv. Analýza mierky zisku
Analýza výstupnej hodnoty
Tretia časť analýzy finančného indexu čínskeho jógového odevného priemyslu
I. Analýza ziskovosti odvetvia
Po druhé, analýza solventnosti odvetvia
3. Analýza prevádzkovej kapacity priemyslu
Iv. Analýza schopnosti rozvoja priemyslu

Kapitola šiesta: Analýza vzorov čínskeho trhu s odevmi na jogu v rokoch 2017-2020
Prvá časť analýzy stavu súťaže čínskeho odevného priemyslu v oblasti jogy
I. Analýza konkurencie jogového odevného priemyslu v Číne
2. Analýza hlavných značiek jogového odevného priemyslu v Číne
Druhá časť: Analýza koncentrácie odevného priemyslu na jogu v Číne
1. Analýza trhovej koncentrácie čínskeho odevného priemyslu na jogu
2. Analýza stupňa koncentrácie podniku v čínskom odevnom priemysle na jogu
Tretia časť je problematika jogového odevného priemyslu v Číne
Štvrtá časť je strategická analýza čínskeho odevného priemyslu na jogu na riešenie problémov
Piata časť analýzy konkurencieschopnosti odevného priemyslu na jogu v Číne
1. Výrobné faktory
Po druhé, podmienky dopytu
3. Podpora a súvisiace odvetvia
Iv. Podniková stratégia, štruktúra a konkurencia
V. Úloha vlády

Kapitola siedma: 2017-2020 Čínsky odevný priemysel na jogu si vyžaduje charakteristiky a dynamickú analýzu
Prvá časť dynamiky spotrebiteľského trhu odevného priemyslu v Číne
Druhá časť je analýza charakteristík čínskeho odevného priemyslu na jogu
1. Preferencia dopytu
Po druhé, preferencia ceny
3. Preferencia značky
4. Iné preferencie
Tretia časť analýzy nákladov v odevnom priemysle na jogu
Po štvrté, analýza faktorov ovplyvňujúcich cenu jogového odevného priemyslu
1. Ponukové a dopytové faktory
2. Nákladový faktor
Tri faktory kanála
4. Iné faktory
Piata časť analýzy cien čínskeho odevného priemyslu na jogu
Šiesta časť prognózy priemerných cien odevného priemyslu v Číne na jogu
I. Faktory ovplyvňujúce cenu jogového odevného priemyslu v Číne
Po druhé, prognóza priemerného cenového trendu v čínskom odevnom priemysle na jogu
Po tretie, prognóza priemerného rastu cien v čínskom odevnom priemysle na jogu

Kapitola ôsma: 2017-2020 Analýza stavu regionálneho trhu odevného priemyslu na jogu v Číne
Prvá časť je distribúcia veľkosti regionálneho trhu odevného priemyslu Yoga v Číne
Druhá časť analýzy trhu s oblečením na jogu vo východnej Číne
I. Prehľad východnej Číny
2. Analýza ekonomického prostredia vo východnej Číne
3. Analýza veľkosti trhu s oblečením na jogu vo východnej Číne
Po štvrté, predpoveď veľkosti trhu s oblečením na jogu vo východnej Číne
Tretia časť analýzy trhu v strednej Číne
I. Prehľad strednej Číny
2. Analýza ekonomického prostredia v strednej Číne
3. Analýza veľkosti trhu s oblečením na jogu v strednej Číne
Po štvrté, predpoveď veľkosti trhu s oblečením na jogu v strednej Číne
Časť 4 Analýza trhu južnej Číny
I. Prehľad južnej Číny
2. Analýza ekonomického prostredia v Južnej Číne
3. Analýza veľkosti trhu s oblečením na jogu v južnej Číne
Po štvrté, predpoveď veľkosti trhu s odevmi na jogu v južnej Číne

Kapitola 9 konkurenčná situácia v odevnom priemysle jogy v Číne od roku 2017 do roku 2020
Časť 1 Analýza štruktúry konkurencie v odevnom priemysle na jogu v Číne (Porterov model piatich síl)
Konkurencia medzi existujúcimi podnikmi
Analýza potenciálnych účastníkov
III. Analýza hrozieb náhrad
Iv. Vyjednávacia sila dodávateľov
V. Vyjednávacia sila zákazníka
Druhá časť: SWOT analýza čínskeho odevného priemyslu na jogu
Po prvé, analýza výhod odvetvia
2. Analýza nevýhod odvetvia
3. Analýza príležitostí v odvetví
Iv. Analýza priemyselných hrozieb
Časť 3 Analýza konkurenčného prostredia čínskeho odevného priemyslu na jogu (PEST)
I. Politické prostredie
2. Ekonomické prostredie
Po tretie, sociálne prostredie
Iv. Technické prostredie

Kapitola 10 Podniková analýza odvetvia odevov na jogu (upravené aktualizáciou údajov)
Sekcia 1 Podnik
I. Podnikový profil
II. Hlavná činnosť
3. Stav vývoja
4. Analýza výhod a nevýhod
Oddiel 2 Podniky
I. Podnikový profil
II. Hlavná činnosť
3. Stav vývoja
4. Analýza výhod a nevýhod
Časť 3 Podniky
I. Podnikový profil
II. Hlavná činnosť
3. Stav vývoja
4. Analýza výhod a nevýhod
Časť 4 Podniky
I. Podnikový profil
II. Hlavná činnosť
3. Stav vývoja
4. Analýza výhod a nevýhod
Oddiel 5 Podniky
I. Podnikový profil
II. Hlavná činnosť
3. Stav vývoja
4. Analýza výhod a nevýhod

Kapitola 11 Analýza a predpoveď perspektívy rozvoja odevného priemyslu na jogu v Číne od roku 2021 do roku 2026
Prvá časť je analýzou perspektívy budúceho rozvoja odevného priemyslu Yoga v Číne
I. Analýza domáceho investičného prostredia jogového odevného priemyslu
2. Analýza trhových príležitostí v odevnom priemysle na jogu v Číne
Po tretie, prognóza rastu investícií v čínskom odevnom priemysle na jogu
Druhá časť je predikcia budúceho trendu vývoja jogového odevného priemyslu v Číne
Tretia časť prognózy vývoja trhu čínskeho odevného priemyslu na jogu
I. Predpoveď veľkosti trhu odevného priemyslu na jogu v Číne
Po druhé, prognóza rastu veľkosti trhu odevného priemyslu v Číne s jogou
Tri, Čína jóga odevný priemysel výstup hodnoty stupnice prognózy
Štyri, prognóza rastu hodnoty produkcie odevného priemyslu v Číne na jogu
V. Prognóza ponuky a dopytu v odevnom priemysle na jogu v Číne
Štvrtá časť prognózy trendu zisku v čínskom odevnom priemysle na jogu
Po prvé, prognóza rastu hrubého zisku čínskeho jógového odevného priemyslu
Po druhé, prognóza celkového rastu zisku v čínskom odevnom priemysle na jogu

Kapitola 12 investičné riziko a marketingová analýza odevného priemyslu na jogu v Číne od roku 2021 do roku 2026
Prvá časť jogy odevný priemysel analýza investičných rizík
I. Analýza rizík politiky jogového odevného priemyslu
Po druhé, analýza technických rizík v odevnom priemysle na jogu
Po tretie, analýza rizík hospodárskej súťaže v odevnom priemysle na jogu
Iv. Ďalšia analýza rizík odevného priemyslu na jogu
Druhá časť jogy odevný priemysel analýza rozvoja podnikania a návrhy
I. Obchodný model jogového odevného priemyslu
Po druhé, model predaja odevov na jogu
Tri, smer inovácií v odevnom priemysle na jogu
Tretia časť stratégie zvládania jogy odevného priemyslu
Po prvé, chopte sa príležitosti národných investícií
II. Implementácia konkurenčnej strategickej aliancie
Po tretie, vlastné podnikové stratégie zvládania

Kapitola 13: 2021-2026 Stratégia rozvoja a návrhy plánovania čínskeho jógového odevného priemyslu
Prvá časť je analýza stratégie značky v odevnom priemysle Yoga v Číne
Po prvé, dôležitosť značky oblečenia na jogu
Po druhé, joga odevné podniky na implementáciu významu stratégie značky
Po tretie, analýza stavu podnikovej značky oblečenia na jogu
Po štvrté, stratégia podnikovej značky oblečenia na jogu
Päť, stratégia strategického riadenia značky oblečenia na jogu
Druhá časť čínskeho trhu s oblečením na jogu s kľúčovou implementáciou zákazníckej stratégie
Po prvé, nevyhnutnosť implementácie stratégie kľúčového zákazníka
II. Rozumne si vybudovať kľúčových zákazníkov
Po tretie, marketingová stratégia pre kľúčových zákazníkov
Po štvrté, posilniť manažment kľúčových zákazníkov
Päť, implementácia kľúčových zákazníckych stratégií zamerať sa na problém vyriešiť
Tretia časť analýzy strategického komplexného plánovania v odevnom priemysle na jogu v Číne
I. Komplexné strategické plánovanie
2. Stratégia rozvoja technológií
3. Stratégia obchodného portfólia
Iv. Regionálne strategické plánovanie
5. Priemyselné strategické plánovanie
Vi. Marketingová stratégia značky
Vii. Plánovanie konkurenčnej stratégie

Kapitola 14: 2021-2026 Stratégia rozvoja odevného priemyslu na jogu v Číne a investičné návrhy
Prvá časť analýzy produktovej stratégie odevného priemyslu v Číne
I. Stratégia vývoja servisného produktu
Po druhé, stratégia segmentácie trhu
Po tretie, výber cieľového trhu
Druhá časť: Analýza cenovej stratégie odevného priemyslu na jogu v Číne
Tretia časť stratégie marketingového kanála čínskeho jógového odevného priemyslu
I. Stratégia výberu kanálov v odevnom priemysle na jogu
Po druhé, marketingová stratégia v odevnom priemysle na jogu
Štvrtá časť cenovej stratégie čínskeho jógového odevného priemyslu
Piata časť sa zaoberá investičným návrhom svetových analytikov
I. Analýza kľúčových investičných oblastí jogového odevného priemyslu v Číne
Analýza kľúčových investičných produktov v čínskom odevnom priemysle na jogu


Čas odoslania: 07.09.2021